Vedtægter

§ 1 NAVN & HJEMSTEDStk. 1. Navnet på foreningen er ”Danske Iværksættere”. I forkortet form er foreningens navn DKIV.Stk. 2. Danske Iværksættere har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse.St. 4 Foreningen kan i tilknytning hertil indgå aftaler med samarbejdspartnere om tilbud til medlemmerne.

§ 2 FORMÅLStk. 1. Danske Iværksættere formål er at forbedre iværksætteres vilkår samt udvikle og forstærke iværksætterkulturen.Stk. 2. Foreningen er en non-profit organisation.Stk. 3. Foreningen er partipolitisk uafhængig.Stk. 4 Foreningen vil oplyse om iværksætternes forhold i Danmark.

§ 3 MEDLEMSKABStk. 1. Medlemmer kan optages inden for følgende hovedkategorier:a) Personmedlemmer. Som personmedlem kan optages fysiske personer.b) Virksomhedsmedlemmer. Som virksomhedsmedlem kan optages virksomheder, offentlige organisationer, foreninger mv.Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler og procedurer om indmeldelse og udmeldelse af DKIV.

§ 4 UDELUKKELSEStk. 1. Et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer fra bestyrelsen eller på anden måde modarbejder foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes som medlem af foreningen. Bestyrelsens beslutning kan af det ekskluderede medlem forlanges prøvet ved førstkommende ordinære generalforsamling. Begæring herom skal være foreningens sekretariat i hænde inden 14 dage efter, at medlemmet er underrettet om eksklusionen. Anmodning om forelæggelse for en generalforsamling har ikke opsættende virkning.

§ 5 KONTINGENTStk. 1 Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Der kan fastsættes differenceret kontingent for forskellige grupper af medlemmer. Kontingentet for de enkelte grupper skal fremgå af foreningens hjemmeside.Stk. 2 Kontingent opkræves efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.Stk. 3 Pligten til at betale det til enhver tid gældende kontingent består, indtil medlemskabet er ophørt. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med tre måneders varsel til udløbet af kontingentperioden.Stk. 4 Bestyrelsen kan beslutte andre indtægts- og støtteformer til foreningen. Herunder eksempelvis donationer og sponsorater. 

§ 6 GENERALFORSAMLINGENStk. 1. DKIVs øverste myndighed er generalforsamlingen.Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj måned. Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest otte uger efter krav herom er fremsat.Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i foreningens hjemmeside samt eventuelt foreningens medlemsblad med mindst fire ugers varsel.Stk. 5. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.Stk. 6. Opstilling af kandidater til valg på generalforsamlingen og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse.Stk. 7. Senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse lægges den endelige dagsorden, det reviderede årsregnskab og eventuelt øvrigt materiale på foreningens hjemmeside.Stk. 8. Møde-, stemme- og taleret på generalforsamlingen er foreningens medlemmer, der har betalt skyldigt kontingent mindst seks måneder forud for generalforsamlingen og senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse skriftligt har anmeldt sin deltagelse, som anvist i indkaldelsen. Ved ikke betalende medlemmer kræver det, at vedkommende har været medlem i minimum 6 måneder før generalforsamlingen. Stk. 9 Ved tilmelding til generalforsamling skal deltagerne tilmelde sig på Danske Iværksætteres kontaktmail senest 14 dage før.Stk.10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:a. Valg af dirigentb. Valg af referentc. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne ård. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelsee. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmerf. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanterg. Valg af revisorh. EventueltStk.11. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.Stk.12. Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten.

§ 7 BESTYRELSENStk. 1 Bestyrelsen opstiller som en samlet enhed af 2-12 medlemmer.Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand og næstformand.Stk.. 3 Bestyrelsen kan kun vælges blandt forenings medlemmer med minimum seks måneders anciennitet.Stk. 4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.Stk. 5 Bestyrelsen forestår DKIVs daglige og overordnede ledelse. Bestyrelsen kan uddelegere den daglige ledelse – helt eller delvist – til et af bestyrelsen udvalgt sekretariat.Stk. 6 Bestyrelsen kan fra vedtagelsen af disse vedtægter og frem til næste ordinære generalforsamling (jf. § 6 stk. 2) vælge at supplere bestyrelsens medlemmer ved simpelt flertalsbeslutning i bestyrelsen.

§ 8. BESTYRELSENS VIRKSOMHEDStk. 1. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen eller revisor fremsætter begæring herom.Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.Stk. 4. Bestyrelsen skal udarbejde et referat af afholdte møder, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.Stk. 5. En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 9. TEGNING OG HÆFTELSEStk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen.Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 10. ÅRSREGNSKABStk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.Stk. 2. Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen eller den daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom et årsregnskab.

§ 11. REVISIONStk. 1. Det i § 10, stk. 2 nævnte årsregnskab skal gennem en gennemgang af bogholder.Stk.2. Det af revisor reviderede årsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. § 6, stk. 10 litra d).

§ 12. FORENINGENS ØKONOMIStk. 1. I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler.Stk. 2. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af foreningen.Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.Stk. 4. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i §12, stk.3 nævnte kreds er ikke tilladt.Stk. 5. Ethvert aktiv, som foreningen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på foreningens navn og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

§13. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNINGStk. 1. Et forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling. For at blive vedtaget skal mindst 6/10-dele af de tilstedeværende medlemmer af foreningen stemme for, for så vidt angår vedtægtsændringer og et forslag om foreningens opløsning skal vedtages med mindst 7/10-dele flertal af de tilstedeværende medlemmer.Stk. 2. Besluttes det at opløse foreningen, vælger bestyrelsen en likvidator og foreningen opløses efter reglerne om opløsning af kapitalselskaber ved solvent likvidation. Den efter opløsningen tiloversblevne formue anvendes i henhold til foreningens formål.

Bliv gratis medlem i dag