flere og flere kaster sig hovedløst ud i sit iværksættereventyr uden at have styr på sin virksomhedsform. Iværksætterkonsulent John Hannover gør dig her klogere på, hvordan du vælger din firmaform. En af de vigtigste beslutninger for dig, når du skal være selvstændig, er valget af firmaform.

06. April , 2018

Har du valgt den rigtige form til din virksomhed?

Af John Hannover, Iværksætterkonsulent

Drømmer du om egen virksomhed? Du kan nemt og hurtigt etablere forretning. Der er åbne vidder, og iværksættermulighederne er i disse år gunstige. Men flere og flere kaster sig hovedløst ud i sit iværksættereventyr uden at have styr på sin virksomhedsform. Iværksætterkonsulent John Hannover gør dig her klogere på, hvordan du vælger din firmaform. En af de vigtigste beslutninger for dig, når du skal være selvstændig, er valget af firmaform. Der er overordnet to muligheder. Du får her de grundlæggende forskelle mellem personlig virksomhed og selskab.

 

PERSONLIG VIRKSOMHED

Den personlige virksomhed kan enten være en enkelt- mandsvirksomhed, personlig mindre virksomhed (PMV) eller interessentselskab (I/S), hvor flere personer eller selskaber går sammen.

Det er en virksomhedsform, hvor ejeren eller ejerne hæfter personligt for virksomhedens gæld, og som ud- gangspunkt beskattes man helt enkelt med personskat af virksomhedens overskud, eller har fradrag i anden personlig indkomst (personligt eller via ægtefælle), hvis man har underskud.

Det sidste kan specielt være af betydning for virksomheder i opstartsfasen. Som det vil fremgå senere, er det kun virksomhedens resultat, der påvirker skatten, ikke det man hæver, eller det man evt. skyder ind.

Som juridisk enhed er virksomheden i princip helt det samme som dens ejer. Ejerne kan sætte penge ind eller hæve penge, uden det har spor betydning for deres skat.

SELSKABSFORM

Selskabsformer vil typisk være iværksætterselskab IVS, anpartsselskab ApS eller A/S.

Selskaber er selvstændige juridiske enheder, og ejerne hæfter derfor som udgangspunkt kun med selskabskapitalen og betaler en selskabsskat på 22% af overskuddet.

Skal man hæve penge, foregår det udelukkende som løn eller udbytte, og dermed beskattes man af de penge, man hæver med almindelig personbeskatning.

Der er skattemæssigt ikke nødvendigvis en egentlig for- skel på personlig virksomhed og selskaber, da personlig virksomhed kan tilmeldes VSO Virksomhedsskatteordningen, og så acontobeskattes virksomheden helt som selskaber med 22% af det overskud, man ikke hæver.

Inden pengene er nede i din lomme som ejer, er skatten som udgangspunkt helt ens i virksomhed og selskab.

Få overblik over forskellene på personlige virksomheder og selskaber Til at skabe et overblik er her et skema over de store forskelle på personlige virksomheder og selskaber. Vær opmærksom på disse forskelle, da de kan have stor betydning for dig som stifter:

ENKELTMANDS, PMV OG I/S SELSKAB F.EKS. IVS OG APS

Personlig hæftelse

Selskabet hæfter med selskabskapitalen - Banken vil dog oftest stadigt kræve personlig hæftelse, ligesom andre kreditorer KAN kræve det.

Tab kan fradrages direkte i anden personlig indkomst for året

Tab kan kun udnyttes som fradrag i kommende års overskud

Overskud personbeskattes, hvis ikke virksomhedsskatteordningen (VSO) anvendes.

Benyttes VSO - betales der svarende til selskabsskat af overskud og personlig skat af dette som hæves. Hvis man i senere år så hæver beløb som tidligere blev stående, så trækkes den allerede betalte aconto selskabsskat fra i den personlig beskatning

Overskud beskattes med selskabsskat, løn personbeskattes, udbytte beskattes med udbytteskat og sammen med betalt selskabsskat, svarer til personskat.

Ikke skat af private hævninger - de påvirker ikke resultatet og er tilladte

Private hævninger forbudt - ingen sammenblanding af privat og selskab. Penge kan kun komme ud som løn eller udbytte (og i IVS må der først hæves udbytte efter optjening af 50 tusinde i kapital)

Privat kan der indskydes penge uden rente og uden påvirkning af resultat

Penge kan kun skydes ind mod beregning af rente, som beskattes hos ejer som renteindtægt

Simpelt regnskab. Alm. personlig udvidet selvangivelse

Højere krav til årsrapport og beretning samt selskabsselvangivelse - mere kompliceret

Ikke offentligt regnskab. Regnskab skal blot beholdes i virksomheden og kun indsendes til skat på anmodning

Offentligt regnskab og selskabsselvangivelse

Renter i virksomheden behandles som personlige renter med mindre VSO benyttes. Ved brug af VSO/ kapitalafkast opnås fradragsværdi af renter som personlig skatteprocent frem for kapitalindkomst/ fradragsværdi

Renter behandles som del af selskabets resultat. Store renter, som medfører underskud, giver først fradrag i selskabet ved senere overskud de kan modregnes i

Aktiver købt kun med stiftelse for øje kan fratrækkes med moms og som udgift op til max 6 mdr. før stiftelse, hvis der ikke er solgt uden moms inden, og de ikke er brugt privat inden

Aktiver købt før stiftelse kan kun tages ind i regnska- bet, hvis faktura direkte er udstedt til Selskab xxx under stiftelse eller i stifters navn - ellers skal de sælges fra privat til selskabet

ENKELTMANDS, PMV OG I/S SELSKAB F.EKS. IVS OG APS

Umuligt at tage nye ejere ind i enkeltmandsvirksomhed - I personlig virksomhed for flere (I/S) kan nye ejere komme ind, men mere besværlig procedure end for selskaber

Let at tage nye ejere ind og skifte i bestående ejere ved helt enkelt at handle anparter

Besværligere procedure ved generationsskifte hvor personlig virksomhed indgår som personlig arv og f.eks. CVR-nummer ikke bare kan arves personlig virksomhed

Langt lettere procedure hvad arv, hvor anparter/aktier indgår som selvstændigt aktiv i arven eller ønsket ge- nerationsskifte

Personlig virksomhed kan ikke fungere som holdingselskab

Selskaber kan fungere som holdingselskab

Ingen krav til forsikringer

Krav om lovpligtig arbejdsskadeforsikring for alle aktive ejere i Danmark, helt uanset ansættelseskontrakt eller løn og uanset omsætning eller ikke. Gælder også holdingselskaber

Kørepenge efter statens takster kan altid give fradrag i personlig indkomst efter kørebog

Kørepenge efter statens takster må udelukkende udbetales, hvis ejer i samme periode modtager en reel løn - kørepenge må aldrig kunne ses som erstatning for løn. Ingen løn, ingen skattefri kørselsgodtgørelse

Flere sammen i personligt I/S kan beslutte skævdeling af overskud relativ frit

Flere ejere i selskaber kan kun meget kompliceret vælge at skævdele overskud - på anden vis end via løn - måske til topskat

Let at lukke en virksomhed med afmeldelse af moms og simpelt slut regnskab

Langt mere kompliceret lukke procedure, som i ventetid kan tage 6-9 mdr.

OMKOSTNINGER VED AT DRIVE ET FIRMA

Der er, som det fremgår af skemaet, en del omkostninger, som kan være større i selskaber end i en personlig virksomhed. Her er nogle af de punkter, der kan skabe større omkostninger for dig.

Stiftelsen per selskab: Ud over stiftelse som engangsomkostning pt. 670 kr. i gebyr og ca. 2.000 kr. hvis man vil ha advokat til at stifte og tage sig af alle papirer. Dette gælder alene selskaber.

Arbejdsskadeforsikring: Arbejdsskadeforsikring er som udgangspunkt lovpligtig for hver aktive ejer af selskabet, uanset løn, og det er en pligt både for driftsselskaber og holdingselskaber uanset, der er omsætning eller løn. Punktet er alene lovkrav for selskaber.

Baseret på løn kan tilkomme ATP og på den basis betaling til ATP afhængige AER/AUD og barsel - typisk standard per løn omkring 1.300 kr. per kvartal for første pligtige løn. Check hos ATP for mere præcise tal. Uden løn, ingen udgift. Personlig virksomhed opererer ikke med løn til ejeren.

Revisorhjælp: Revisorhjælp (ikke nødvendigvis revision) kan være nødvendig til årsopgørelsen. Punktet kan så variere fra 0 kr., hvis man klarer det selv, til 7-15.000 kr. afhængigt af aktivitet og kompleksitet. Det er oftere nødvendigt med hjælp til selskabers offentlige årsrapport end til personlige virksomheders interne regnskab.

Bankkonto: Mulig udgift til erhvervskonto kan variere fra 0 kr. til typisk 3-5.000 kroner per år. I selskaber skal man i dag forvente, at man skal kautionere personligt for bankkonti, så dér er man ikke beskyttet mod personlig hæftelse generelt.

Affaldsafgift: Affaldsafgift ved omsætning over 300.000 kr. p.a. er ca. 1.000 kr. Det kan svinge fra kommune til kommune i forhold til evt. gebyropkrævning, og der er fritagelse for visse brancher.

PERSONLIG VIRKSOMHED                             SELSKAB

Hurtig og enkelt stiftelse og lukning.

Personlig risiko - evt. tab hæfter man personligt for.

Er man to eller flere, er det et iværksætterselskab (I/S), og parterne hæfter personligt solidarisk; kreditorer kan altså kræve pengene fra den ene part, som så selv må hente penge fra de øvrige ejere.

Der kan ikke tilføres ekstra ejere i enkeltmandsvirksomhed, ellers skal den ændre form.

Skat af overskud som personlig skat som udgangspunkt.

Underskud ved seriøs drift kan trækkes fra i anden personlig indkomst. Dette kan være en meget klar fordel i en ny virk- somhed.

Renteudgifter kan fratrækkes som personlige renter. Der er ofte højere fradrag end i selskabsform.

Man benytter ikke løn i enkeltmandsvirksomhed, kun skat af overskud. I/S kan benytte løn.

Simple regnskaber og personlige skatteforhold.

Fortrolighed i forhold til offentligheden - ikke offentlige regnskaber.

Ikke lovkrav om arbejdsskadeforsikring for ejer (men for alle ansatte dog).

Ret til fradrag i personlig indkomst for firmakørsel i privat bil og rejsediæter uanset indtægt. I selskaber må man kun få skattefri kørselsgodtgørelse og diæter for rejse efter statens takst, hvis man modtager en reel løn samtidigt.

Hvis banken ikke nægter en ret til at knytte CVR til en per- sonlig konto, så kan man klare sig med en personlig konto med CVR-tilknytning i personlig virksomhed. I selskabsform er en egentlig erhvervskonto en pligt.

Hvis det er vigtigt at undgå personlig skat, kan personlig virksomhed drives under virksomhedsskatteordningen VSO, og man skal så kun betale aconto-skat af den del af overskuddet, der ikke hæves - ganske meget svarende til et selskab.

Lukning af enkeltmandsfirma kan gøres mere eller mindre ”over dagen”, og I/S kan også lukkes ret enkelt modsat sel- skaber, hvor proceduren tager lang tid.

Husk ejeraftale, hvis det er et I/S (mere end én ejer).

Stiftelse kan tage op til 14 dage, og mange vil vælge at få hjælp til stiftelsen.

Selskaber er selvstændige juridiske enheder. Krav om arbejdsskadeforsikring, som skal tegnes til aktive ejere/direktører i Danmark og koster ca. 500-2000 kr. p.a. og ejer.

Erhvervskonto er nødvendig i bank. Tal med banken og få “OK” og en pris allerede inden stiftelsen. Alt for mange får stiftet IVS for at opdage, at f.eks. deres fortid og evt. optagelse i RKI gør en bankkonto umulig. Regn med krav om både gebyr ved stiftelse og løbende omkostninger ved erhvervskontoen.

Dyrere regnskab for mange, da der skal udarbejdes fuld årsrapport, der skal uploades og offentliggøres på erhvervs- styrelsens hjemmeside. En del personer vil behøve hjælp i forhold til dette.

Regnskabet er offentligt tilgængeligt, så venner og konkur- renter kan følge med i, hvordan det går dig.

Ingen personlig risiko - risiko er begrænset til selskabska- pitalen. Dog kan banker (læs vil banker) og andre kræve personlig kaution, og dermed kan der stadig være personlig risiko. Man skal også være opmærksom på krav til ledel- sen om kapitalberedskab, og driver man f.eks. et selskab videre på et tidspunkt, hvor det burde have været klart, at man ikke kan betale ny gæld, så vil man som ledelse kunne pådrage sig personligt ansvar. Det vil også være noget nær standard, at leverandører vil kræve forudbetaling, specielt i selskaber stiftet med meget lille kapital (typisk IVS med 1 kr. f.eks.).

Let at tage nye ejere ind og skifte ejere ud ved handel med anparter.

Skat af overskud som selskabsskat. Løn udbetales med al- mindelig personskat.

Underskud kan bruges, når man i senere år får overskud, men ikke trækkes fra i anden personlig indkomst.

Skat af penge, man vil have ud til sig selv, medfører gene- relt samme skat som skat i personlig virksomhed - uanset man tager det som løn eller først betaler selskabsskat og så tager udbytte med udbytteskat. Der er ikke noget sparet skattemæssigt ved at have et holdingselskab på toppen. Det ændrer ikke ved, hvad du kommer af med i skat, før du har pengene i egen lomme.

Kørselsgodtgørelse efter statens takster og rejsediæter skal indberettes til skat og må kun udbetales, også til ejer, hvis der er en løn, der står i fornuftigt forhold til beløbet samti- digt. Ellers må der ikke udbetales noget.

Ved stiftelsen skal der indbetales en kapital (IVS min. 1 kr., ApS min, 50.000 kr. og A/S min. 500.000 kr.). Denne kapital kan ikke hæves, før selskabet evt. lukkes, eller anparterne sælges. Den skal stå som ”kreditorernes sikkerhed”.

Ved stiftelse af IVS med op til 25.000 kr. i kapital kan man selv bekræfte kapitalen. Ved kapital fra 25.000 kr og op, og dermed i alle ApS, skal kapitalen bekræftes af bank, god- kendt revisor eller via en advokats klientkonto. Dette vil ofte koste nogle tusinde kroner.

Et IVS må ikke udbetale udbytte til ejer eller holdingselskab, før der er opbygget en kapital på 50.000 kr. (og denne ka- pital vil som udgangspunkt være i form af selskabsbeskattet overskud).

Tabes selskabskapitalen er der krav om, at der skal afhol- des en formel generalforsamling – også selv om du blot er eneste ejer. Man kan få risiko for personligt ansvar, hvis ikke man agerer korrekt, men fortsætter gældsætning efter, at det måske burde være klart, man ikke kan betale enhver sit.

Husk også her, at en ejeraftale er meget vigtig, hvis man er mere end én ejer. Til brug for ejeraftale vil det være mit råd, at hver ejer benytter egen rådgiver.

Lukkeproceduren for et selskab er relativt besværlig/tager lang tid - ofte 6-8 måneder.

Anbefalingerne er derfor...

Skal man argumentere for forskelle mellem IVS og ApS, og hvorfor jeg ofte ville anbefale ApS, så må det være noget med tillid.

Stoler man kun nok på egen ide til at ville sætte 1 krone på spil, så er det ikke så mærkeligt, at banker og leverandører heller ikke helt anser det for seriøst. Man læser tit, at det koster 50.000 kr. at stifte ApS og kun 1 krone at stifte IVS, men det er vrøvl.

Kapitalen, man stifter med, er ens egen og kan komme igen uden skat ved salg eller lukning. Det er lidt som enhver anden investering. Det er for mig ret mystisk, at mange gerne køber Novo-aktier og investeringsforeninger i deres private investeringer eller i pensionsdepoter, men de vil helst have, at det er aktier i andre menneskers virksomheder.

Hvorfor det ikke er mindst lige så attraktivt at købe aktier/anparter i ens egen virksomhed, den man vil satse på, og bruge den investering til fremtidig vækst og indtjening, fatter jeg ikke. Det må da være langt sjovere at have anparter i sin egen virksomhed end i alle mulige andres? Det afgørende for dig er at forstå, at det er en meget vigtig afgørelse: virksomhed med personlig hæftelse eller selskab.

Du kan møde masser af fanatikere, der vil aldrig vil råde til en personlig virksomhed (ofte fordi de ikke selv magtede at begrænse risiko), men sandheden er, at der er mange fordele ved både personlig virksomhed og ved at drive firmaet i selskabsform. Det er først og frem- mest et spørgsmål om, hvorvidt det, du vil drive, kan drives uden at give dig en stor personlig risiko. Alt fra tab på kreditorer til erstatningskrav først og fremmest kan pege på selskabsformen, men mange har det langt enklere og skattemæssigt bedre i en opstart i personlig virksomhed.

Det her er derfor ikke en facitliste, men et oplæg til, hvilke ting du bør overveje.

OM SKRIBENTEN

John Hannover var ejer af en større dansk virksomhed og fra 1986 sideløbende i ledelsen af den internationale koncern ”Nilörngruppen AB, frem til han pensionerede sig fra stillingen. Som adm. direktør var John Hannover ansvarlig for gruppens opstart i ni europæiske lande samt i Tyrkiet, Hong Kong, Kina, Indien og Bangladesh. I dag fungerer John Hannover som senior advisor med ad hoc opgaver for enkelt- stående virksomheder, ofte i forbindelse med virksomhedsovertagelser, salg eller omstruktureringer sideløbende med, at han er iværksætterrådgiver på forskellige fora. John Hannover har ydermere udgivet en række iværksætterbøger på forlaget Saxo.

Læs mere om John og hans bøger på johnhannover.blogspot.dk/

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag