19. September , 2012

Skattemæssige overvejelser for iværksættere

1. SELSKAB ELLER PERSONLIGT EGET VIRKSOMHED?
Kendetegnende for drift i personligt regi er, at ejeren hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. Til gengæld er der ikke krav om en mindstekapital, som der er ved stiftelse af et selskab. Hvis flere personer sammen driver virksomhed i personligt regi, drives virksomheden typisk gennem et interessentskab (I/S). Som ved enkeltmandsvirksomheden hæfter ejerne personligt med hele deres formue, men ved interessentskabsformen hæfter ejerne også solidarisk. Det betyder, at kreditorer selv kan vælge, hvem af interessenterne, de vil kræve gæld inddrevet hos.

Hverken enkeltmandsvirksomheden eller I/S'et er selvstændige skattesubjekter. Det betyder, at virksomhedens indkomst beskattes hos ejeren/ejerne. Tilsvarende kan virksomhedens underskud fradrages hos ejeren/ejerne.

1.1 Skattemæssige konsekvenser ved drift i personligt regi
Hvis virksomheden drives som enkeltmandsvirksomhed eller som I/S bliver virksomhedens indtægter og udgifter beskattet/fradraget direkte i ejerens/ejernes selvangivelse.

1.2 Virksomhedsskatteordningen
Ejeren kan normalt vælge at anvende virksomhedsskatteordningen. Hvis virksomhedsskatteordningen vælges, opnås den samme lave foreløbige beskatning som i selskaber, da selskabsskatten og virksomhedsskatten følger hinanden og pt. udgør 25 %.

Anvendelse af virksomhedsskatteordningen betyder, at virksomheden skattemæssigt optræder som en selvstændig enhed. Under ordningen kan ejeren lade et virksomhedsoverskud indestå i virksomheden mod en beskatning på kun 25 % frem for at lade beløbet udbetale til sig selv og dermed blive undergivet den almindelige personbeskatning af overskuddet. Først når overskuddet senere overføres fra virksomheden til ejeren, finder restbeskatningen sted.

1.3 Drift i selskabsform
Normalt vil drift i selskabsform ske ved stiftelse af et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Stiftelse af et ApS kræver en selskabskapital på mindst 80.000 kr., mens stiftelse af et A/S kræver en selskabskapital på mindst 500.000 kr.

Skattemæssigt er fordelene ved at drive virksomhed i selskabsform den lave beskatning af virk-somhedens indkomst på 25 % (som dog også kan opnås ved virksomhedsskatteordningen). Yderligere skattemæssige fordele kan opnås ved etablering af en holdingstruktur, idet virksomhedens overskud herved vil kunne føres skattefrit ud af virksomheden, ligesom virksomheden vil kunne sælges skattefrit, jf. punkt 3 nedenfor.

2. SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE
Hvis man driver virksomhed i personligt regi, men ønsker at drive virksomheden i selskabsform, kan man omdanne sin personlige virksomhed til et selskab.

En virksomhedsomdannelse vil som udgangspunkt udløse beskatning af virksomhedsejeren, idet ejeren beskattes, som om der sker et salg af virksomheden. Beskatningen kan dog undgås, hvis omdannelsen sker efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse, forudsat at en række betingelser er opfyldte. Virksomheden kan herved videreføres i selskabsform uden, at ejeren må dræne virksomheden for kapital til skattebetaling.

2.1 Virkningen af skattefri virksomhedsomdannelse
Den væsentligste virkning af skattefri virksomhedsomdannelse er, at den beskatning, der normalt vil ske ved en omdannelse, udskydes til et senere tidspunkt. Dette sker dels som følge af en lav anskaffelsessum for kapitalandelene (aktierne eller anparterne) i den nu omdannede virksomhed, og dels som følge af selskabets succession i den hidtidige ejers skattemæssige forhold.

3. EN HOLDINGSTRUKTUR?
Når virksomheden drives i selskabsform bør det overvejes at stifte en såkaldt holdingstruktur, hvor driftsselskabet ejes af et andet selskab - holdingselskabet - som igen ejes af virksomhedsejeren.

Fordelene ved en holdingstruktur er, der kan føres overskud ud af driftsselskabet uden beskatning. Disse midler er herefter i sikkerhed for kreditorer og kan anvendes til andre investeringer mv. Når strukturen er etableret, er det muligt for moderselskabet at modtage udbytte skattefrit fra driftsselskabet, ligesom moderselskabet kan sælge kapitalandelene i datterselskabet skattefrit.

 

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag