05 . May , 2010

Vælg virksomhed eller selskab med omhu

Lav dit anpartsselskab om til en personligt ejet virksomhed og få en samlet gevinst på 5,5 mio. kr. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men under en række forudsætninger holder regnestykket. Skattereformen har gjort det attraktivt for selvstændige at drive deres virksomhed som en personligt ejet virksomhed frem for i et aktieselskab eller anpartsselskab. Valget af den rigtige virksomhedsform kan nemt betyde en forskel på flere millioner kroner i opsparet formue, når man er nået til pensionistårene. Både iværksættere og etablerede selvstændige bør nøje overveje i hvilket regi, de vil drive virksomhed. Selv om en personligt ejet virksomhed i række situationer er økonomisk mest attraktiv, kan der være andre tungtvejende grunde til at drive firmaet som et anpartsselskab eller aktieselskab. I en personligt ejet virksomhed hæfter man med hele sin personlige formue, og derfor kan et ApS eller A/S være en god ide, hvis der for eksempel er risiko for erstatningssager. På samme måde er det lettere at sælge et selskab eller optage nye ejere. Større rentefradrag Har man en personligt ejet virksomhed, kan man vælge at anvende den såkaldte virksomhedsordning i stedet for personskattereglerne. Ordningen giver bl.a. mulighed for at fratrække renteudgifter i virksomhedsejerens personlige indkomst, hvilket giver en fradragsværdi op til ca. 56 pct., hvor renteudgifter normalt har en fradragsværdi på 25-33 pct. Med virksomhedsordningen kan ejeren opspare overskuddet i virksomheden. I første omgang betales en foreløbig skat på 25 pct. Når det opsparede overskud trækkes ud af virksomheden, beskattes det hævede beløb som personlig indkomst, og den tidligere betalte virksomhedsskat på 25 pct. modregnes. Dette giver mulighed for at spare op i år, hvor man har ramt grænsen for topskat og trække pengene ud som pensionist eller på andre tidspunkter, hvor man ikke betaler topskat. At de forskellige skatteregler kan få stor betydning understreges af nye beregninger, vi har gennemført i Deloitte. En 41-årig, som omdanner et andelsselskab til en personligt ejet virksomhed, vil som 85-årig have en formue, der er 5,5 mio. kr. større, end hvis han fortsatte driften i selskabsform. Eksemplet bygger på en årlig indtjening på 1,1 mio. kr. frem til pensionering som 65-årig. Vælg rigtigt fra starten Fordelene ved at vælge en personligt ejet virksomhed er størst, hvis man træffer valget, når man begynder som selvstændig. Men det ikke nødvendigvis for sent at sadle om, hvis man allerede driver virksomhed i selskabsform. Det kræver, at aktiver og passiver sælges fra selskabet til personligt regi. Virksomheden, som overdrages, skal værdiansættes, og der skal beregnes goodwill. Salget udløser skat og nogle gange transaktionsomkostninger. Derfor må der oftest optages lån til betaling af skatten. Størrelsen af denne skattebetaling vil typisk betyde, at de samlede fordele bliver lidt mindre. Men på trods af optagelse af lån og skattebetaling viser beregningerne, at det ofte kan betale sig at overdrage virksomheden fra selskabet til privatejet virksomhed. En tommelfingerregel siger, at det årlige resultat af virksomhedsdriften skal være over 800.000 kr., før det er en fordel at gå fra selskab til privat virksomhed. Der skal dog altid foretages konkrete beregninger. Den modsatte vej kan en personligt ejet virksomhed omdannes til et selskab, uden at det udløser beskatning. Dog skal en række forudsætninger være opfyldt. Andre omstruktureringer, f.eks. etable-ring af et eller flere holdingselskaber, kan også ske uden beskatning, men kræver tilladelse fra skattemyndighederne. Sæt ikke hus og hjem på spil Der er flere oplagte fordele ved en personligt ejet virksomhed, men også afgørende ulemper som skal tages i betragtning. I virksomhedsformen hæfter man personligt for alle forpligtelser i virksomheden. En håndværksmester, som kan risikere en erstatningssag omkring et større byggeri, bør som udgangspunkt vælge at etablere et aktie- eller anpartsselskab, hvor han kun kan miste den indskudte anparts- eller aktiekapital, og dermed ikke risikerer at skulle gå fra hus og hjem. Hvis man er omfattet af en forsikring, eller hvis risikoen er meget lav, vil personligt ejet virksomhed være oplagt. Bankerne vil ofte kræve, at man kautionerer personligt for at få lån til et selskab, derfor er problemet ikke rele-vant, når det gælder finansiering. De administrative byrder vil typisk være større, når man driver sit firma i virksomhedssskatteordningen sammenlignet med almindelig personligt ejet virksomhed uden brug af virksomhedsskatteordningen. Der er særlige krav til selvangivelse og regnskab, og der skal føres kontrol med hævninger og skattebetaling. Et alternativ kan være at bruge den såkaldte kapitalafkastordning, der giver nogle af de samme fordele som virksomhedsordningen, men er mere simpel. Lettere at ekspandere som selskab Fordelen ved selskabsformen er markant, hvis man ekspanderer, skal sælge eller optage en partner som medejer i selskabet. Har man et selskab kan en ny ejer indtræde ved nytegning af aktier eller anparter, uden at det har skattemæssige konsekvenser. Hvis der derimod optages en ny ejer i en personligt ejet virksomhed, vil det udløse beskatning. Organiserer man driften i et selskab, giver det mulighed for en struktur, hvor selskabet med driftsaktiviteten ejes af et eller flere holdingselskaber, som er ejet af de personlige aktionærer. En sådan struktur vil generelt gøre finansiering og generationsskifte lettere. Investeringer i nye aktiviteter kan ske fra selvstændige selskaber. Samtidig kan der udloddes udbytte fra driftsselskabet til holdingselskaberne, uden at det udløser skattebetaling, og holdingselskaberne kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit.

Kontakt

Richardt Tabori Kraft

Del indlægget

facebook icon Linkedin icon email icon

Bliv gratis medlem i dag